Werkwijze

Hoe werkt Kwaaitaal Familierechtadvocatuur & Mediation

Tijdens een informatief gesprek inventariseren wij wat de situatie is en welke juridische dienstverlening noodzakelijk is. Tevens krijgt u inzicht van hetgeen u mag verwachten van uw advocaat. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welk tarief wordt gehanteerd.

Als u zich kunt vinden in de voorgestelde aanpak, ontvangt u een opdrachtbevestiging. Hierin wordt bevestigd welke dienstverlening wordt verricht tegen welk uurtarief. Tevens betreft dit het plan van aanpak. Als u hiermee akkoord bent, bevestigt u dit, en zullen we aanvangen met de dienstverlening.

Als u een advocaat inschakelt, betekent dit niet dat u zelf niets meer hoeft te regelen. Uw advocaat heeft informatie en onderliggende stukken nodig om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Wij maken inzichtelijk wat wij van u nodig hebben en wat u zelf nog moet regelen. Op deze wijze weet u waar u aan toe bent.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij goede contacten met externe dienstverleners. Dit betekent dat, zodra er bijvoorbeeld in het kader van mediation financiële afspraken worden gemaakt, u zeker weet dat deze afspraken uitvoerbaar zijn.

Wij staan voor persoonlijk contact. Dit betekent dat wij graag met u persoonlijk in overleg treden tijdens een goed voorbereid gesprek. Hierdoor is communicatie helder hetgeen vaak tijd en hierdoor kosten bespaart.

Kwaaitaal Familierechtadvocatuur & Mediation staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van personen- en familierecht. Kwaaitaal Familierechtadvocatuur & Mediation stoelt op jarenlange ervaring. Uit deze ervaring vloeit voort dat wij u op deze wijze het meest doeltreffend en persoonlijk bij kunnen staan.

Tarieven

Kwaaitaal Familierechtadvocatuur & Mediation hanteert scherpe tarieven. Welk tarief in rekening wordt gebracht hangt af van de aard en complexiteit van uw zaak. Met u worden van te voren afspraken gemaakt over de hoogte van het tarief en de kantoorkosten. Tarieven zijn altijd exclusief BTW.

Indien u gebruik wil maken van mediation, dan kunnen we hiervoor een vast tarief afspreken.

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde bijstand. Ook op die basis kunnen wij u bijstaan. Tijdens het eerste gesprek zal dit worden geïnventariseerd.


Klachtenregeling


Kwaaitaal Familierechtadvocatuur hecht veel aan haar kwaliteit. Bent u het niet eens met de werkwijze, dan is het fijn om dit bespreekbaar te maken zodat het kan worden aangepakt. Mocht dit niet tot een afdoende oplossing komen, dan is de kantoorklachtenregeling Kwaaitaal Familierechtadvocatuur & Mediation van toepassing. De van toepassing zijnde klachtenregeling treft u hieronder aan.

Kantoorklachtenregeling Kwaaitaal Familierechtadvocatuur & Mediation
Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: - klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; - klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; - klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.
Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Kwaaitaal Famlierechtadvocatuur & Mediation en de cliënt. 2. Mr. A.J. Kwaaitaal-Robbers draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.
Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel: a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. 2. Mr. A.J. Kwaaitaal-Robbers heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan Geschillencommissie Advocatuur.
Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar A.J. Kwaaitaal-Robbers, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
Artikel 8 klachtregistratie 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures. 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.